ก๋าเงิน ต. เทคนิคกระบวนการกลึงชิ้นส่วนขอบกระทะล้อ. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม, [S. l.], v. 6, n. 1, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/article/view/254739. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.