รัตนจินดา อ. การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเอแคร์ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม, [S. l.], v. 6, n. 1, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/article/view/255037. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.