ก๋าเงิน ติณณ์. 2022. “เทคนิคกระบวนการกลึงชิ้นส่วนขอบกระทะล้อ”. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 6 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/article/view/254739.