[1]
รัตนจินดา อ., “การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเอแคร์ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, J Innovative Technology Research, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2022.