ก๋าเงิน ต. “เทคนิคกระบวนการกลึงชิ้นส่วนขอบกระทะล้อ”. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/article/view/254739.