รัตนจินดา อ. “การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเอแคร์ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/article/view/255037.