[1]
พระเทพปริยัติเมธี 2021. Social of the Dhammadhipateyya. Mahachula Academic Journal. 8, 3 (Dec. 2021), 375–384.