(1)
พระเทพปริยัติเมธี. Social of the Dhammadhipateyya. jma 2021, 8, 375-384.