พระเทพปริยัติเมธี. (2021). Social of the Dhammadhipateyya. Mahachula Academic Journal, 8(3), 375–384. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/255631