พระเทพปริยัติเมธี. Social of the Dhammadhipateyya. Mahachula Academic Journal, Bangkok, Thailand, v. 8, n. 3, p. 375–384, 2021. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/255631. Acesso em: 1 jul. 2022.