พระเทพปริยัติเมธี (2021) “Social of the Dhammadhipateyya”, Mahachula Academic Journal. Bangkok, Thailand, 8(3), pp. 375–384. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/255631 (Accessed: 1 July 2022).