[1]
พระเทพปริยัติเมธี, “Social of the Dhammadhipateyya”, jma, vol. 8, no. 3, pp. 375–384, Dec. 2021.