พระเทพปริยัติเมธี. “Social of the Dhammadhipateyya”. Mahachula Academic Journal, vol. 8, no. 3, Dec. 2021, pp. 375-84, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/255631.