พระเทพปริยัติเมธี. “Social of the Dhammadhipateyya”. Mahachula Academic Journal 8, no. 3 (December 27, 2021): 375–384. Accessed July 1, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/255631.