1.
พระเทพปริยัติเมธี. Social of the Dhammadhipateyya. jma [Internet]. 2021 Dec. 27 [cited 2022 Jul. 2];8(3):375-84. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/255631