[1]
สิตไทย ศ., ตันเจริญ ด. และ ตันวัฒนะ ญ. 2023. ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก. วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน. 6, 2 (ส.ค. 2023), 62–74. DOI:https://doi.org/10.14456/jsmt.2023.15.