สิตไทย ศ., ตันเจริญ ด., & ตันวัฒนะ ญ. . (2023). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก. วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 6(2), 62–74. https://doi.org/10.14456/jsmt.2023.15