สิตไทย ศ.; ตันเจริญ ด.; ตันวัฒนะ ญ. . ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก. วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 62–74, 2023. DOI: 10.14456/jsmt.2023.15. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JRBGS/article/view/266457. Acesso em: 21 เม.ย. 2024.