สิตไทย ศิริภัทร, ตันเจริญ ดวงฤดี, และ ตันวัฒนะ ญานิน. 2023. “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก”. วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 (2):62-74. https://doi.org/10.14456/jsmt.2023.15.