สิตไทย ศ., ตันเจริญ ด. และ ตันวัฒนะ ญ. . (2023) “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก”, วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, 6(2), น. 62–74. doi: 10.14456/jsmt.2023.15.