[1]
สิตไทย ศ., ตันเจริญ ด., และ ตันวัฒนะ ญ. ., “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก”, JSMT, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 62–74, ส.ค. 2023.