สิตไทย ศ., ตันเจริญ ด., และ ตันวัฒนะ ญ. . “ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก”. วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, ปี 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 62-74, doi:10.14456/jsmt.2023.15.