(1)
Septech, J. .; Socatiyanurak, M. . CASHLESS SOCIETY FROM CASH - BASED TO CASHLESS ECONOMY IN THAILAND. JSBA 2021, 6, 83-98.