[1]
ลดาชาติ ล. และ ลดาชาติ ล. 2022. อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 1 (ม.ค. 2022), 148–157. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.13.