[1]
กลิ่นขจร ท. , กุลวงค์ ส. , ปัททุม จ. , ใจขาน ส. , ทองดำรงธรรม ส. และ ชารีรัตน์ ถ. 2022. ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), 182–190. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.21.