[1]
คุณสุข ช. , สุราวุธ เ. , นาคเอี่ยม ส. และ นรดี จ. 2022. ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), 225–235. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2022.25.