[1]
สุภาษร ศ. 2022. ส่วนหน้าของวารสาร. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 5, 2 (ก.ย. 2022), ก-ฌ.