[1]
ชัยศิริถาวรกุล เ. และ ทองมูล ม. 2023. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดแบบฮิวริสติกส์ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE). 6, 1 (ม.ค. 2023), 50–62. DOI:https://doi.org/10.14456/jsse.2023.6.