(1)
ลดาชาติ ล.; ลดาชาติ ล. อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 148-157.