(1)
แจ้งสว่าง ป.; พงษ์โสภณ พ. .; จันทรขันตี เ. .; ทานาค เ. . การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 332-340.