(1)
กลิ่นขจร ท. .; กุลวงค์ ส. .; ปัททุม จ. .; ใจขาน ส. .; ทองดำรงธรรม ส. .; ชารีรัตน์ ถ. ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 182-190.