(1)
บุญญาจันทร์ ศ.; มืดภา ป.; คลังทอง ศ.; จีรุพันธ์ ธ.; แสนการุณ ศ.; สีบุตร ส. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 299-309.