(1)
ธนรติกุล พ. . . ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพของเยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอก. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 215-224.