(1)
คุณสุข ช. .; สุราวุธ เ. .; นาคเอี่ยม ส. .; นรดี จ. . ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 225-235.