(1)
ทิพย์ญาณ เ.; บุญศรีนุ้ย น.; สุวรรณศรี ช. ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านห้องเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 310-321.