(1)
ขวัญคง เ.; พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ว. การพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 285-298.