(1)
จันทร์เพ็ง ศ.; กลิ่นเอี่ยม จ.; พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ว. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 272-284.