(1)
ตาดี ส. บางระบบส่วนตกค้างบริบูรณ์ในจำนวนเต็มเกาส์เซียน. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 249-258.