(1)
วรรณพันธุ์ จ.; ตาดี ส. ผลเฉลยของสองสมการไดโอแฟนไทน์ n^{2x}+2^y=z^2 และ n^{2x}-2^y=z^2. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 236-240.