(1)
สุภาษร ศ. ส่วนหน้าของวารสาร. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, ก-ฌ.