(1)
สุภาษร ศ. ดัชนีผู้เขียน. J. Sci. & Sci. Educ. 2022, 5, 341-342.