แจ้งสว่าง ป., พงษ์โสภณ พ. ., จันทรขันตี เ. ., & ทานาค เ. . (2022). การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 332–340. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.35