กลิ่นขจร ท. ., กุลวงค์ ส. ., ปัททุม จ. ., ใจขาน ส. ., ทองดำรงธรรม ส. ., & ชารีรัตน์ ถ. (2022). ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 182–190. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.21 (Original work published 8 มิถุนายน 2022)