บุญญาจันทร์ ศ., มืดภา ป., คลังทอง ศ., จีรุพันธ์ ธ., แสนการุณ ศ., & สีบุตร ส. (2022). ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 299–309. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.32