ธนรติกุล พ. . . (2022). ผลของคาราจีแนนต่อคุณภาพของเยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอก . วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 215–224. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.24