เทียบเกาะ อ., อริยะเชาว์กุล ก. ., อมตธงไชย ม., & จารุจำรัส ป. . (2022). การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแบบรวดเร็วโดยใช้อนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์ซุปเปอร์พาราแมกเนติกด้วยแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูง: การศึกษาเบื้องต้น. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 191–201. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.22