ลดาชาติ ล.; ลดาชาติ ล. อัตลักษณ์ด้านสะเต็ม: อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมความสำเร็จของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 1, p. 148–157, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.13. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/255246. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.