สีเขียว น.; นาสารีย์ น. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 322–331, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.34. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/256862. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.