แจ้งสว่าง ป.; พงษ์โสภณ พ. .; จันทรขันตี เ. .; ทานาค เ. . การประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินเป็นการเรียนรู้: รูปแบบการประเมินการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ปรับใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 332–340, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.35. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257146. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.