กลิ่นขจร ท. .; กุลวงค์ ส. .; ปัททุม จ. .; ใจขาน ส. .; ทองดำรงธรรม ส. .; ชารีรัตน์ ถ. ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 182–190, 2022. DOI: 10.14456/jsse.2022.21. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/article/view/257255. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.